MODRÁ KARTA PRO CIZINCE

 • Jedná se o druh dlouhodobého pobytu, který umožňuje cizinci pobývat na území ČR po dobu delší než 3 měsíce s podmínkou a zároveň rozdílem od zaměstnanecké karty, že bude zaměstnán na pracovní pozici, která vyžaduje VYSOKOU KVALIFIKACI tj. řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky
 • Zároveň pokud žadatel má zájem žádat o modrou kartu, tak zde je oproti zaměstnanecké karty omezen podmínkami tj. musí mít minimální plat / mzdu ve výši 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy tj. Pro období od 1. května 2021 do 30. dubna 2022 činí průměrná hrubá roční mzda v České republice 427 332 Kč. Výše hrubé měsíční mzdy cizince tak v tomto období musí činit alespoň 53 416,50 Kč. Průměrnou mzdu vždy aktualizuje Ministerstvo práce a sociálních věci 
 • Modrá karta se vydává na dobu dvou let případně kratší - záleží, na jak dlouhou dobu je poskytnutá pracovní doba
 • Žádost o modrou kartu se podává na příslušném Českém Zastupitelském úřadě v zahraničí. S výjimkou následujících případů máte právo žádost podat na území ČR na místně příslušném pracovišti MVČR.
 1. V případě, pokud pobýváte na území na základě modré karty a pokud je žádost podávána ve lhůtě 1 měsíce ode dne vstupu na území.
 2. Nebo v době podání žádosti již pobýváte na území ČR na základě dlouhodobého víza či dlouhodobého pobytu
 • Lhůta pro vyřízení vydání či zamítnutí modré karty je 90 dnů ode dne podání žádosti
 • Modrá karta se vydává s dobou platnosti o 3 měsíce delší než je doba, na níž byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na 2 roky.

Modrá karta je vždy vydávána na konkrétní pozici u konkrétního zaměstnavatele. Pokud chce zaměstnanec změnit zaměstnavatele, případně pozici u stejného zaměstnavatele v prvních dvou letech platnosti modré karty, musí nejprve požádat MVČR o udělení souhlasu s touto změnou. Po uplynutí dvou let je nutné již pouze změnu na MVČR nahlásit v daných termínech. Více o tématu změny zaměstnavatele u držitele modré karty zde.

Jaké dokumenty budou zapotřebí k vyřízení žádosti?

 • Pracovní smlouva pro výkon zaměstnání, která vyžaduje vysokou kvalifikaci sjednanou na dobu nejméně jednoho roku. Tato musí obsahovat výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy, která odpovídá alespoň výši 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy
 • Potvrzení o ubytování
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ze státu, jehož je cizinec státním občanem a států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15-ti let
 • Další...

Důležitá poznámka: Dokumenty nesmí být starší více jak 180 dnů kromě cestovního dokladu, fotografie, matričních dokladů. Všechny listiny vydané úřady zemí mimo EU musí být navíc opatřeny vyšším stupněm ověření jako je apostilla, superlegalizace

Prodloužení platnosti modré karty

  Modrá karta lze opakovaně prodloužit, a to opět vždy maximálně o 2 roky. Prodloužení modré karty lze podat nejdříve 120 dnů před skončením platnosti a nejpozději v poslední den platnosti modré karty. K žádosti se přikládají dokumenty totožné se žádosti o modrou kartu, ovšem s tím rozdílem, že pochopitelně není třeba dokládat dokumenty, které má MVČR již ve spise...

POPIS SLUŽBY

 • Osobní asistence
 • Zajištění termínů na úřadech
 • Příprava, zajištění dokumentů či formulářů
 • Příjem a kontrola žádosti

ŽÁDOST O KONZULTACI

Vyplňte všechny potřebné údaje a ozveme se Vám co nejdříve zpět.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT